Teknologi

BoxWall-teknologien er en patentsøkt teknologi som utfordrer måten man bygger yttervegger på over hele den vestlige verden, og kan anvendes på alle type bygninger fra småhus til skyskrapere. 

Prinsippet som ligger til grunn for BoxWall-teknologien er veldig enkel. Om man tar et ukeblad, ruller det sammen og holder det fast på høykant – da blir det veldig sterkt, til tross for at ukebladet ikke har noen bærende innvendig kjerne og at mengden materiale er liten.  

Det er det samme vi har gjort med yttervegger – ingen innvendig bærende kjerne og langt mindre materialforbruk. Bæringen ligger hovedsakelig i boksens innvendige og utvendige bæreplater, og resultatet er   en veggkonstruksjon som blir langt sterkere enn det man oppnår med bindingsverk. 

 

Hvorfor trenger verden en ny byggteknologi?

Svakheten med dagens byggteknologi på yttervegger er at stenderne ligger tett i tett inne i veggene og disse opptrer som en stor kuldebro som transporterer varme ut av bygningene. Energitapet er på ca. 30% på TEK17-vegger. 

Vi mener at bindingsverksteknologien har servet verden bra i hundre år, men den har nådd sitt maks-potensiale fordi det er ikke økonomisk bærekraftig å bygge yttervegger med bindingsverk med noe lavere enn U-verdi 0,18. 

Med det økte globale fokuset på å redusere energiforbruk og CO2-utslipp så bør ytterveggene bygges med U-verdier ned mot 0,12. Det er fullt mulig å oppnå U-verdier på 0,12 med bindingsverk, men krever at man bygger en «dobbel vegg», og det blir svært kostbart og plasskrevende. Dette gjøres derfor ikke i noen ustrakt grad i dag.

Med BoxWall kan man bygge yttervegger med U-verdi på ca. 0,12 med halvparten av trevirket og det til en vesentlig rimeligere enn man klarer med bindingsverk. Og, i og med at BoxWall-løsningen er ca. 10cm slankere sparer man i tillegg inn verdifullt gulvareal.   

 

Hvordan fungerer det – når vi er i full kommersiell drift?

Prosjektering:

Vi beregner mengden bokser, sviller og andre BoxWall-elementer som trengs på et prosjekt og sørger for at grensesnittet til de andre bygningsdelene blir ivaretatt. Konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk verifiseres. Eventuelle utfordringer med brann og akustikk løses.

Når vi definerer hvor mengden bokser og størrelsen på boksene så tar vi utgangspunkt i 1200 mm. brede bokser i full høyde, og tilpasser bredden på boksene inn mot vinduer, hjørner etc. slik at vi får størst mulige bokser. Både bredde og høyde på boksene tilpasses hvert prosjekt.  

Produksjon:

Boksene og de andre komponentene produseres med høy grad av automasjon, og pakkes og merkes slik at hver pall med bokser blir levert på riktig sted/etasje på byggeplassen.

Montering:

Først monteres spesialbunnsvillene, og deretter er det bare å stable boksene mot hverandre og feste de i henhold til monteringsanvisningen med de medfølgende skruene. hver boks skal festes i bunnsvillen, og boksene skal festes til hverandre i ferdigborede hull. Deretter legges spesialtoppsvillen på og denne festes til toppen av boksene. 

Når en etasje er fullført monteres bjelkelaget, og deretter er det klart for montering av neste etasje. 

BoxWall er designet for å monteres uten kran, og vekten på de største boksene er kun 58kg. Dette sikrer en rask og rimelig monteringsprosess uten bruk av kostbare krantjenester. 

 

Standard eller skreddersøm?

Da vi startet utviklingen av BoxWall hadde vi en hypotese om at vi måtte standardisere systemet for å oppnå effektiv produksjon. Men, etter snart 2 års utvikling er det nå mye som tyder på at vi skal klare å levere masseprodusert skreddersøm. Dvs. at vi blir i stand til å produsere bokser med ulike størrelse omtrent like effektivt som om vi kun produserte en standardstørrelse. Den økte kompleksiteten som skreddersøm medfører løses delvis av software og delvis av roboter. 

 

Byggetid

Som med alle prefabrikerte løsninger så vil byggetiden reduseres betydelig. Våre foreløpige beregninger viser at man kan korte ned byggetiden med ca. 75%. Vi har hatt med en del entreprenører i utviklingsperioden og de har understreket viktigheten av å få ned tid på byggeplass.

 

Den optimale bærekrafts-konstruksjonen

Om man ser på tilgjengelige utslippsdata så er det ganske store forskjeller på ulke byggematerialer. Klassisk betong er  ansett som verstingen med svært høye CO2-utslipp, mens massivtre og bindingsverk anses som svært miljøvennlige alternativer med lave CO2-utslipp. Basert på dette så er vel den gjengse oppfatningen at både bindingsverk og massivtre er svært gode byggematerialer/systemer.

Dersom man legger «energieffektivitet» inn i ligningen, så blir resultatene ganske spennende. Energieffektivitet kan veldig forenklet sies å være hvor tykk vegg trenger man for å oppnå en viss U-verdi. Massivtre har betydelig dårligere energieffektivitet enn bindingsverk, så å erstatte bindingsverksvegger med massivtre er ikke spesielt bærekraftig fra det perspektivet. BoxWall har en energieffektivitet som er langt bedre enn alle andre materialer/systemer, unntatt sandwichpaneler. Men sandwichpaneler har en utfordring i forhold til brann og benyttes i svært liten grad i bygninger med oppholdsrom. 

Basert på dette tror vi den optimale bærekrafts-konstruksjonen er som følger:

  • Betong kun der hvor det er absolutt nødvendig – i grunnen under terrengnivå
  • Bæresystemet over terrengnivå bygges i massivtre
  • Yttervegger bygges med BoxWall
  • Innervegger bygges med bindingsverk

 

Bygningsfysikk er ivaretatt

Den største utfordringen i forbindelse med utviklingen av BoxWall-teknologien har vært innenfor diffusjon og fukttransport, men vi har nå en verifisert løsning som sikrer tilstrekkelig fukttransport ut av konstruksjonen. På lang sikt er målsetningen å utvikle våre egne plater som har den perfekte balansen av de egenskapene vi trenger.  På kort sikt jobber vi med blant annet Treteknisk for å ta frem de beste løsningene som er mulig å utvikle basert på de platene som er tilgjengelig på markedet i dag.     
 

Konstruksjonssikkerhet er ivaretatt

Vi fikk tidlig i utviklingen av BoxWall-teknologien verifisert at BoxWall er langt sterkere enn en bindingsverksvegg og mer enn sterkt nok til å kunne benyttes som bærende elementer i en yttervegg. Når vi nå har gjennomført detaljprosjekteringen på det første pilotprosjektet er dette nok en gang verifisert og ansvarlig prosjekterende har utviklet en totalløsning som er langt innenfor kravene.

Produktsegmenter

BoxWall kan benyttes på de fleste produktsegmenter og vi vil i samarbeid med våre kunder utvikle spesialløsninger som passer deres unike behov. Grovt sett skiller vi mellom to hovedsegmenter – småhus hvor BoxWall er en del av bæresystemet, og større bygninger med bærekonstruksjon i betong eller massivtre.

 

1. Småhus – hvor BoxWall er en del av bæresystemet

Dette er typisk eneboliger, hytter, rekkehus, kjedeboliger, mindre leilighetsbygg, m.m.

 

 

 

 

2. Større bygninger med bærekonstruksjon i betong eller massivtre

 

Den vanlige måten å bygge yttervegger på betongbygg er å plassere ytterveggene 50-80mm utenfor dekkeforkanten slik bildet til høyre viser. BoxWall kan også benyttes til å bygge slike innfyllingsvegger, og man vil da få de vanlige fordelene man får med BoxWall. Høy energieffektivitet, lavt materialforbruk, mulighet for gjenbruk, lite avkapp/avfall og kort byggetid.

 

 

Svakheten ved å bygge på denne måten er at man får en betydelig kuldebro ved dekkeforkantene, og det er en kjent utfordring i bransjen. Vi har ambisjoner om å utvikle en løsning hvor vi monterer BoxWall-modulene på utsiden av dekkeforkantene, og om vi lykkes med dette vil man i tillegg til de vanlige BoxWall-fordelene også eliminere kuldebroene ved dekkeforkantene, og summen av dette vil gi en særdeles energieffektiv konstruksjon.

Eiendomsutviklere og entreprenører som er interessert i å være med på å utvikle en slik utvikling bes ta kontakt.

 

.