Løsning

Problemet – dagens byggteknologi er til hinder for bærekraftig bygging

 

Bindingsverksteknologien har vært den rådende byggteknologien i flere hundre år, og den siste store endringen i denne teknologien kom på slutten av 1940-tallet.

Bindingsverksteknologien skaper med sin høye gjennomgående treandel store kulebroer som gjør at dagens moderne bygninger lekker ca. 30% energi gjennom ytterveggene.

Dagens byggteknologi for yttervegger ble utviklet på 1940-tallet og er kjennetegnet ved at den har unødvendig mye gjennomgående trevirke. Dette trevirket blir som en massiv kuldebro og gjør teknologien lite energieffektiv

Hele verdikjeden har i flere år ønsket å bygge energieffektive «passivhusvegger» men det har ikke blitt gjort i noen stor grad. Årsaken til dette er veldig enkel – det er alt for dyrt og plasskrevende å bygge passivhusvegger i noe stort omfang

Bransjen har lagt seg på en standard (U-verdi 0,18 w/m2K) som er langt fra den man egentlig ønsker. Dette medfører store energi-konsekvenser både på individuelt, nasjonalt og globalt nivå

FORBRUKERNE: Unødvendig høye strømkostnader

NORSKE MYNDIGHETER: Har i flere tiår ønsket seg nullenergibygninger, men det har ikke vært økonomisk gjennomførbart

GLOBALT: Bygninger står for 40% av det totale energiforbruket og CO2-utslippene, og oppvarming/kjøling utgjør en betydelig andel av dette.  Samtidig så erklærer FNs klimapanel «Code red» og verdens ledere sliter med å få ned energiforbruket

 

«Alle» ønsker å få ned energiforbruket og CO2-utslippene fra bygninger,

men med dagens teknologi er det for kostbart å bygge energieffektive bygninger

 

 

Løsningen – lavenergivegger til halve kostnaden!

 

 

BoxWall er en ny generasjon byggteknologi for yttervegger som gjør det mulig å bygge slanke og bærekraftige lavenergikonstruksjoner 50% rimeligere enn man klarer med bindingsverk.

I motsetning til bindingsverksvegger hvor bæringen ligger inne i veggene er hovedbæringen i BoxWall-veggene lagt til innvendige og utvendige bæreplater. Denne enkle men fundamentale designendringen gjør at  mengden gjennomgående trevirke som leder varme ut gjennom veggene halveres. Dette medfører at energilekkasjene reduseres betydelig, noe som igjen muliggjør at vi kan bygge ytterveggene ca. 10 cm slankere.

Vi har beregnet at selve byggekostnaden kan reduseres med 30% og i tillegg så frigjøres det verdifullt gulvareal. Om man regner inn verdien av frigjort bruksareal så vil nok nettokostnaden med BoxWall yttervegger bli omtrent 50% rimeligere enn man klarer med dagens byggemetode – tradisjonelt bindingsverk.

Dette muliggjøres ved flere hovedfaktorer. BoxWall er designet for å produseres med høy grad av automasjon, og dette gir lave enhetskostnader. Videre så har vi designet BoxWall slik at det skal være enkelt å montere/demontere, og dette gir en 80% raskere montering sammenlignet med tradisjonell bygging. Og, mindre timer på byggeplass betyr lavere arbeidskostnader.  Som en «bonus» så kan man demontere veggene å bruke de på nytt.

Sist men ikke minst har vi redusert kuldebroene i forhold til en tradisjonell bindingsverksvegg med ca. 50%, og det gjør at vi kan bygge  veggene ca. 10cm slankere. Dette frigjør svært verdifullt bruksareal.

 

 

Hvorfor trenger verden en ny byggteknologi?

 

Verden har vært begrenset av ytterveggs-teknologien i flere tiår og dette har faktisk blitt et globalt samfunnsproblem. Både myndigheter, utbyggere og ikke minst brukere av bygninger ønsker seg bygninger som ikke lekker unødig energi, men man har ikke evnet å gjennomføre dette da man har ikke hatt teknologien.

Fordi – den enerådende bindingsverksteknologien krever at man bygger svært tykke veggkonstruksjoner for få ned energitapet, og disse veggkonstruksjonene er svært kostbare å bygge. I tillegg til at selve byggekostnaden er høy for denne type konstruksjoner så stjeler de også mye verdifullt bruksareal. Så, den totale merkostnaden blir derfor langt høyere enn energifordelen man oppnår, og det er årsaken til at aktørene i bransjen har akseptert å legge seg på et energitap på ca. 30%.

 

 

Parallelt med at vi med vidåpne øyne bygger bygninger over hele kloden som lekker 30% energi gjennom ytterveggene, erklærer FNs Klimapanel «Code Red», og verdens ledere sliter med å få ned klimagassutslippene. Bygninger står for 40% av verdens energiforbruk og CO2-utslipp, og det er åpenbart at dette «energisløseriet» har en betydelig påvirkning på de globale klimagassutslippene. Oppvarming og avkjøling av bygninger utgjør en stor andel av disse 40%-ene.

Så – man vet man har et gigantisk problem, men man har ikke hatt teknologien for å gjøre noe med problemet!

Med BoxWall-teknologien vil det være mulig å flytte standarden fra et energitap på 30% til 10%, til en kostnad som er halvparten av hva man klarer med tradisjonell teknologi. Da er det en mulighet for at markedet adapterer denne standarden og sørger for at fremtidens bygninger bygges på en bærekraftig måte med lave energitap. 

 

Hvordan fungerer det – når vi er i full kommersiell drift?

Prosjektering:

Vi beregner mengden bokser, sviller og andre BoxWall-elementer som trengs på et prosjekt og sørger for at grensesnittet til de andre bygningsdelene blir ivaretatt. Konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk verifiseres. Eventuelle utfordringer med brann og akustikk løses.

Når vi definerer hvor mengden bokser og størrelsen på boksene så tar vi utgangspunkt i 1200 mm. brede bokser i full høyde, og tilpasser bredden på boksene inn mot vinduer, hjørner etc. slik at vi får størst mulige bokser. Både bredde og høyde på boksene tilpasses hvert prosjekt.  

 

Våre løsninger gir full fleksibilitet på utvendig finish. 

Vinsperre og lekter monteres på vanlig måte og man legger den utvendige kledningen man ønsker.

 Med en heldekkende utvendig plate blir det enkelt å montere lektene slik man ønsker.

Produksjon:

Boksene og de andre komponentene produseres med høy grad av automasjon, og pakkes og merkes slik at hver pall med bokser blir levert på riktig sted/etasje på byggeplassen.

12 mm avstivere sørger for særdeles gode styrkeegenskaper samtidig som at treandelen reduseres med og vi reduserer varmetapet fra 30% til 10%.

Montering:

Først monteres spesialbunnsvillene, og deretter er det bare å stable boksene mot hverandre og feste de i henhold til monteringsanvisningen med de medfølgende skruene. Hver boks skal festes i bunnsvillen, og boksene skal festes til hverandre i ferdigborede hull. Deretter legges spesialtoppsvillen på og denne festes til toppen av boksene. 

Alle sviller kommer i fallende lengder og tilpasses på byggeplass. Vi leverer også med hjørne-toppsviller som gjør at hjørnene blir mekanisk låst av med både skruer og svill. 

Når en etasje er fullført monteres bjelkelaget, og deretter er det klart for montering av neste etasje. 

BoxWall er designet for å monteres uten kran, og vekten på de største boksene er kun 58kg. Dette sikrer en rask og rimelig monteringsprosess uten bruk av kostbare krantjenester. 

 

Standard eller skreddersøm?

Da vi startet utviklingen av BoxWall hadde vi en hypotese om at vi måtte standardisere systemet for å oppnå effektiv produksjon. Men, etter snart 2 års utvikling er det nå mye som tyder på at vi skal klare å levere masseprodusert skreddersøm. Dvs. at vi blir i stand til å produsere bokser med ulike størrelse omtrent like effektivt som om vi kun produserte en standardstørrelse. Den økte kompleksiteten som skreddersøm medfører løses delvis av software og delvis av roboter. 

 

Byggetid

Som med alle prefabrikerte løsninger så vil byggetiden reduseres betydelig. Våre foreløpige beregninger viser at man kan korte ned byggetiden med ca. 75%. Vi har hatt med en del entreprenører i utviklingsperioden og de har understreket viktigheten av å få ned tid på byggeplass.

 

Den optimale bærekrafts-konstruksjonen

Om man ser på tilgjengelige utslippsdata så er det ganske store forskjeller på ulke byggematerialer. Klassisk betong er  ansett som verstingen med svært høye CO2-utslipp, mens massivtre og bindingsverk anses som svært miljøvennlige alternativer med lave CO2-utslipp. Basert på dette så er vel den gjengse oppfatningen at både bindingsverk og massivtre er svært gode byggematerialer/systemer.

Dersom man legger «energieffektivitet» inn i ligningen, så blir resultatene ganske spennende. Energieffektivitet kan veldig forenklet sies å være hvor tykk vegg trenger man for å oppnå en viss U-verdi. Massivtre har betydelig dårligere energieffektivitet enn bindingsverk, så å erstatte bindingsverksvegger med massivtre er ikke spesielt bærekraftig fra det perspektivet. BoxWall har en energieffektivitet som er langt bedre enn alle andre materialer/systemer, unntatt sandwichpaneler. Men sandwichpaneler har en utfordring i forhold til brann og benyttes i svært liten grad i bygninger med oppholdsrom. 

Basert på dette tror vi den optimale bærekrafts-konstruksjonen er som følger:

  • Betong kun der hvor det er absolutt nødvendig – i grunnen under terrengnivå

  • Bæresystemet over terrengnivå bygges i massivtre

  • Yttervegger bygges med BoxWall

  • Innervegger bygges med bindingsverk

 

Bygningsfysikk er ivaretatt

Den største utfordringen i forbindelse med utviklingen av BoxWall-teknologien har vært innenfor diffusjon og fukttransport, men vi har nå en verifisert løsning som sikrer tilstrekkelig fukttransport ut av konstruksjonen. På lang sikt er målsetningen å utvikle våre egne plater som har den perfekte balansen av de egenskapene vi trenger.  På kort sikt jobber vi med blant annet Treteknisk for å ta frem de beste løsningene som er mulig å utvikle basert på de platene som er tilgjengelig på markedet i dag.     

 

Konstruksjonssikkerhet er ivaretatt

Vi fikk tidlig i utviklingen av BoxWall-teknologien verifisert at BoxWall er langt sterkere enn en bindingsverksvegg og mer enn sterkt nok til å kunne benyttes som bærende elementer i en yttervegg. Når vi nå har gjennomført detaljprosjekteringen på det første pilotprosjektet er dette nok en gang verifisert og ansvarlig prosjekterende har utviklet en totalløsning som er langt innenfor kravene.

 

Produktsegmenter

BoxWall kan benyttes på de fleste produktsegmenter og vi vil i samarbeid med våre kunder utvikle spesialløsninger som passer deres unike behov. Grovt sett skiller vi mellom to hovedsegmenter – småhus hvor BoxWall er en del av bæresystemet, og større bygninger med bærekonstruksjon i betong eller massivtre.

 

 

1. Småhus – hvor BoxWall er en del av bæresystemet

Dette er typisk eneboliger, hytter, rekkehus, kjedeboliger, mindre leilighetsbygg, m.m.

 

 

 

 

2. Større bygninger med bærekonstruksjon i betong eller massivtre

 

Den vanlige måten å bygge yttervegger på betongbygg er å plassere ytterveggene 50-80mm utenfor dekkeforkanten slik bildet til høyre viser. BoxWall kan også benyttes til å bygge slike innfyllingsvegger, og man vil da få de vanlige fordelene man får med BoxWall. Høy energieffektivitet, lavt materialforbruk, mulighet for gjenbruk, lite avkapp/avfall og kort byggetid.

 

 

Svakheten ved å bygge på denne måten er at man får en betydelig kuldebro ved dekkeforkantene, og det er en kjent utfordring i bransjen. Vi har ambisjoner om å utvikle en løsning hvor vi monterer BoxWall-modulene på utsiden av dekkeforkantene, og om vi lykkes med dette vil man i tillegg til de vanlige BoxWall-fordelene også eliminere kuldebroene ved dekkeforkantene, og summen av dette vil gi en særdeles energieffektiv konstruksjon.

Eiendomsutviklere og entreprenører som er interessert i å være med på å utvikle en slik utvikling bes ta kontakt.

 

.