Regjeringen varsler nullenergikrav

10.03.2020: Regjeringen sier de vil skjerpe energikravene i byggteknisk forskrift til nesten nullenerginivå.DIBK og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er nå i en prosess med å konkretisere hva dette vil innebære, og de synes å være noe forsinket. Utallet av denne prosessen vil bli en ny teknisk forskrift som vil hete TEK20 , TEK21, eller noe lignende. 

Det er uvisst hva denne skjerpelsen konkret vil innebære, men i og med at ambisjonsnivået er «nesten nullenerginivå» så ligger det i kortene at effektbehovet må ned, og man vil ikke nå noe «nullenerginivå» om man ikke endrer måten man bygger på.

Om kravet til U-verdi på yttervegger senkes til «nesten nullenerginivå» så snakker man i realiteten om et U-verdinivå som ligger på eller under passivhusnivå, og da er man på et U-verdinivå på +/- 0,10 W/m2K.

Om dette blir en realitet vil det få store konsekvenser for byggebransjen, og med dagens byggemetoder (bindingsverk) så vil veggkonstruksjonene bli 15-20cm tykkere, og det stjeler verdifullt areal og blir i tillegg veldig kostbart å bygge.  

Og det er da BoxWall kommer til sin fulle rett. Med våre slanke, ressurseffektive og energieffektive løsninger vil vi gjøre det lønnsomt å bygge bærekraftig!

Link til artikkelen:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/hva-kan-byggebransjen-gjore-for-a-redusere-klimautslippene/id2692924/

Utdrag fra artikkelen:

INVESTERINGSKAMPANJE PÅ FOLKEINVEST.NO

For de som har lyst til å investere i BoxWall så har de muligheten nå. Vi gjennomfører i disse dager en investeringskampanje, og det er mulig å forhåndstegne aksjer i perioden 7.april – 11.mai 2021.

Hele investeringstilbudet kan leses her: https://folkeinvest.no/kampanje/boxwall-as 

Her følger en eksklusiv lenke for mulighet til å lese og forhåndstegne seg i vår kapitalutvidelse: https://folkeinvest.no/kampanje/boxwall-as/forhandstegning

Merk at man må ha, eller opprette, bruker på folkeinvest.no for å få tilgang til forhåndstegningen. Det kan gjøres her: https://folkeinvest.no/registrering